ความรับผิดชอบของเรา Our Responsibility

การประกันและควบคุมคุณภาพ Quality Assurance & Quality Control

เพื่อส่งมอบคุณภาพยาที่ดีที่สุดสู่มือผู้บริโภค

การประกันคุณภาพ Quality Assurance

ทำหน้าที่วางแผนและตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ และคุณภาพยา ทั้งระหว่างการผลิต ตลอดจนยาที่ผลิตเสร็จแล้ว เพื่อให้ยาที่จะผลิตออกมามีคุณภาพดี

ควบคุมคุณภาพ Quality Control

ทำหน้าที่ทดสอบคุณภาพยาซ้ำอีกครั้ง ตามแผนงานที่ฝ่าย Quality Assurance กำหนดไว้ เช่น ความหนืดของน้ำยา น้ำหนักของเม็ดยา เพื่อให้ยามีประสิทธิผลทางการรักษา และมีความปลอดภัยสูงสุด

มาตรฐานสากล International Standard

ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน... เริ่มจากมาตรฐานที่เป็นสากล

เรายึดมั่นหลักการบริหารจัดการและผลิตยาทุกขั้นตอนอย่างเข้มงวด ได้รับการรับรองมาตรฐาน หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตยา ตามระบบ PIC/S GMP และ ASEAN Cosmetic Good Manufacturing Practice (GMP) จากคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

ทั้งนี้ ทุกระบบภายในองค์กร ได้รับรองมาตรฐานสากล ด้านระบบการบริหารจัดการด้านคุณภาพ (ISO 9001:2015) และ ระบบบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (ISO 14001: 2015) จาก SGS Thailand Co.,Ltd รวมถึงมาตรฐานรับรองความสามารถของห้องปฏิบัติการ ISO 17025: 2017 จาก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข