เกี่ยวกับเรา Our Purpose

เกี่ยวกับบริษัทไทยนครพัฒนา Company Background

บริษัท ไทยนครพัฒนา จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2522 โดยคุณวินัย วีระภุชงค์ ผู้ดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบด้วยการยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม และ ศีลธรรม

วิสัยทัศน์ Vision

ทุกคนต้องได้รับยาดี มีคุณภาพ และปลอดภัยโดยทั่วถึงกัน

เป็น Vision ที่ผู้ก่อตั้งบริษัทฯ คุณวินัย วีระภุชงค์ กล่าวเอาไว้ตั้งแต่เริ่มต้นบริษัท และเรายังมุ่งมั่น ทำตาม Vision นั้น จนถึงปัจจุบัน

พันธกิจ Mission

แนวทางในการบริการจัดการ และการดำเนินธุรกิจ สะท้อนจากความมุ่งมั่นเหล่านี้

Commitment to Quality คุณภาพถือเป็นหัวใจสำคัญในการผลิตยา เราจึงทุ่มเทความรู้ความชำนาญของบุคลากร ลงทุนกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย และเจาะจงเลือกสรรวัตถุดิบที่ดีที่สุด มุ่งเน้นในการกำหนดมาตรฐานขั้นสูงในทุกด้านเข้มงวดในกระบวนการผลิตและควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอน

Commitment to Ethics ดำเนินธุรกิจภายใต้ความโปร่งใส อยู่บนพื้นฐานของจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม

Commitment to your Health การมีสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจ บรรเทาอาการเจ็บป่วยอย่างรวดเร็ว ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ เป็นเป้าหมายหลักในการผลิตยาที่ดี มีความหลากหลายครอบคลุมการรักษาอาการและโรคที่พบบ่อย เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของทุกคน

Commitment to Health at Work เราตระหนักถึงคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยของบุคลากรทุกระดับ ควบคุมให้มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี ทั้งด้านมาตรการรักษาความปลอดภัย (Safety) และมาตรการป้องกันความเสียหาย (Security) อีกทั้งเลือกใช้เทคโนโลยี เครื่องทุ่นแรง และอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับงาน เพื่อให้มั่นใจได้ว่า บุคลากรต้องได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีความปลอดภัยสูงสุด

Commitment to Environment เป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติและชุมชน ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม